SKEN

Consulting

Podpora pri vytváraní a nastavovaní konceptov jednoduchých alebo integrovaných projektov spočíva vo vykonávaní prieskumov trhu, analýz jednotlivých oblastí, získavaním informácií vedúcich ku konečnej minimalizácii rizika vykonávaných projektov a ekonomickej úspešnosti ich realizácie.

Analýza miesta a trhu

Analýza miesta – podrobný popis miesta, na ktorom je plánovaný navrhovaný development (umiestnenie, dostupnosť, popis okolia, infraštruktúra, vlastnícke vzťahy atd.);

Analýza trhu - plánovaného umiestnenia projektu ako aj trhu nehnuteľností týkajúcich sa daného projektu, poskytujúca relevantné informácie pre navrhovaný development, odhad trhového potenciálu, preskúmanie súčasnej ponuky na zvažovanom trhu

Koncept projektu

Koncept projektu - návrh odporúčaní týkajúcich sa daného konceptu projektu a jeho jednotlivých komponentov, návrh optimálneho riešenia, veľkosti komponentov a jednotiek, štandardu atd.

Umiestnenie na trhu - návrhy odporúčaných cieľových trhov a vhodná segmentácia pre navrhovaný development

Feasibility study

Modelovanie dopytu - ohodnotenie budúceho dopytu po službách a produktoch, ktoré vzniknú na trhu v danej oblasti po dokončení developmentu, definovanie činiteľov tohto dopytu a hlavných faktorov ovplyvňujúcich dopyt (lokalita, sezónnosť, ekonomický vývoj, cenová politika, atd.)

Finančný plán - odhad možných prevádzkových a finančných nákladov a príjmov rôznych funkcií (činností) a ich zohladnenie v celkovej ziskovosti projektu.

Analýza uskutočniteľnosti - na základe rozpočtu kapitálových nákladov, očakávanej štruktúry financovania a výkonu developerských procesov, vykonanenie finančných kalkulácií potrebných k zisteniu finančnej uskutočniteľnosti a očakávanej návratnosti celého projektu.