SKEN

Cenni­k služieb

 

ZÁKLADNÝ CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV PRE BYTOVÉ DOMY

(Ceny sú uvedené vrátane DPH a platné od 1.4.2014)

 

 Činnosti a služby v rozsahu Zmluvy o výkone správy  (mesačný paušál):

POPIS ĆINNOSTI

POPLATOK

 • Poplatok za správu - byt

5,50 – 14 €/ byt

 • Poplatok za správu - nebytový priestor

0,15 – 0,30 €/ m2

 • Poplatok za správu – parkovacie miesto

1,50 – 2,50 €/ garáž

 • Poplatok za 24 hod Havarijnú službu v prípade dohody

0,50 – 1,50 EUR/byt

 

 

ŠTANDARTNÉ SLUŽBY - Dohodnutý mesačný paušál zahŕňa nasledovné služby:

Ekonomické služby

 • Vedenie bankových účtov pre každý spravovaný objekt

ÁNO

 • Evidencia príjmov a výdavkov domu

ÁNO

 • Informovanie zástupcov vlastníkov (ZV) o pohybe na účte domu (na vyžiadanie)

ÁNO

 • Webové fórum pre obyvateľov

ÁNO

 • Predloženie do 31.04 na odsúhlasenie ZV nákladový list domu za predchádzajúci rok

1 x ročne

 • Spracovanie ročného vyúčtovania služieb vlastníkom najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka

1 x ročne

 • Poukázanie preplatkov z ročného vyúčtovania služieb vlastníkom do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania

2 x ročne

 • Vybavenie reklamácie vyúčtovania služieb do 30 dní od jej doručenia, ak to v uvedenej lehote nie je možné, písomne oznámiť reklamujúcemu vlastníkovi dôvody a termín vybavenia reklamácie; pokiaľ je reklamácia oprávnená, spracovať pri zásadných chybách opravné vyúčtovanie do 30 dní od rozhodnutia o reklamácii, inak po súhlase zástupcu vlastníkov zapracovať opravené skutočnosti do nasledujúceho vyúčtovania

ÁNO

 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu a poplatky tretím stranám v zmysle ZoVS, tieto úhrady sa vykonávajú len ak sú na účte domu na tento účel dostatočné finančné prostriedky

ÁNO

 • Upravenie preddavkov na služby (mesačný zálohový predpis) podľa skutočnosti predchádzajúceho roka pri zohľadnení predpokladaného vývoja cien

ÁNO

 • Zabezpečenie od vlastníkov zvýšenie príspevku do FÚO alebo jednorázovú dotáciu na účet domu, pokiaľ prostriedky na účte domu nepostačujú na priebežné alebo konečné krytie nákladov na prevádzku vrátane služieb, opráv a údržby domu, najmä ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb alebo ak sa na tom dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome

ÁNO

 • Zasielanie prehľadov tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov

1 x kvartálne

 • Zabezpečenie výkonu rozhodnutia po rozhodnutí nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a určení spôsobu jeho výkonu

ÁNO

 

Technické služby

 • Zabezpečovanie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých zmien, ktoré sú mu známe

ÁNO

 • Vykonávanie pravidelnej obhliadky domu, v rámci toho najmenej jedenkrát ročne do 15.02. spolu so zástupcom vlastníkov a zápisom zistených skutočností

ÁNO

 • Spracovávanie ročného plánu údržby, opráv a zlepšení domu v spolupráci so zástupcom vlastníkov najneskôr do 15.11. v roku na rok nasledujúci; v rámci toho spracovať harmonogram odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení

ÁNO

 • Zabezpečenie realizácie ročného plánu údržby, opráv a odborných prehliadok a skúšok v ňom schválených a dozeranie na ich realizáciu

ÁNO

 • Na základe požiadavky zástupcu vlastníkov zabezpečenie údržby a opravy domu aj mimo schváleného ročného plánu a dozeranie na ich realizáciu

ÁNO

 • Zabezpečenie opravy a vykonanie opatrenia v nevyhnutnom rozsahu aj nad stanovený finančný limit za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečia alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu, o takejto situácii a opatreniach je nutné zástupcu vlastníkov ihneď informovať

ÁNO

 • Zabezpečenie výkonu opatrení uložených odbornými prehliadkami, skúškami alebo kontrolami

ÁNO

 • Účasť v mene vlastníkov za prítomnosti zástupcu vlastníkov na kontrolách štátneho

odborného dozoru

ÁNO

 

Prevádzkové služby

 • Zabezpečenie poistenia domu formou hromadnej poistky správcu

ÁNO

 • Zabezpečenie uzatvorenia zmlúv na dodávku energií, médií a služieb s ich výrobcami, dodávateľmi a správcami sietí

ÁNO

 • Zabezpečenie a účasť na schôdzi vlastníkov bytov a NbP

1 x ročne

 • Zabezpečenie kontroly, prehliadky a revízie VTZ (vyhradených technických zariadení)

ÁNO

 • Zabezpečenie pravidelných zákonných kontrol a odborných prehliadok

ÁNO

 • Zabezpečenie 24 hod havarijnej služby

ÁNO

 

Právne služby

 • Upozorňovanie zástupcu vlatníkov o nedoplatkoch v dome

mesačne

 • Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených nájomných zmlúv na spoločné priestory domu

ÁNO

 • Pripravovanie podkladov pre úpravu existujúcich, alebo pre vypracovanie nových nájomných zmlúv

ÁNO

 • Pripravovanie podkladov pre podanie návrhov na súd vo(i tretím stranám vo veciach týkajúcich sa správy domu

ÁNO

 • Zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu

ÁNO

 

 

NADŠTANDARTNÉ SLUŽBY – Poplatky za služby nad rámec výkonu správy

Prevádzkové služby

POPIS ČINNOSTI

POPLATOK

Upratovanie

DOHODA

Zimná údržba

DOHODA

Zriadenie 24-hodinovej strážnej služby

DOHODA

Starostlivosť o exteriérovú zeleň

DOHODA

Dočisťovanie kontajnerových stojísk

DOHODA

Odpočty bytových a domových meračov (voda, teplo, elektro) a osobomesiacov

2 EUR/byt

 

Právne služby

POPIS ČINNOSTI

POPLATOK

Spracovanie a zaslanie výzvy emailom po 2och neuhradených platbách

3 EUR

Spracovanie a zaslanie upomienky poštou

10 EUR

Spracovanie podkladov pre právneho zástupcu / inkasnú firmu

50 EUR

Podanie žaloby na súd

*

Poplatok za právny úkon advokáta podľa cenníka poplatkov

*

Zápis záložného práva do katastra nehnuteľností

*

Príprava podkladov pre dobrovoľnú dražbu bytu

*

* ceny právneho zástupcu spoločnosti Enright Developmet, s.r.o.

 

Ekonomické a administratívne služby

POPIS ČINNOSTI

POPLATOK

Mesačné zasielanie prehľadov o čerpaní fondu opráv a nedoplatkoch zástupcom vlastníkov

3 EUR

Zriadenie pasívneho prístupu k účtom domu

10,00 EUR

Vedenie a účasť na schôdzi vlastníkov nad rámec zmluvných schôdzí

30 EUR/hod

Vypracovanie dokumentu v inom výstupe, ako je štandardný výstup z informačného systému

15 EUR/hod

Vypracovanie opravného vyúčtovania - spôsobené chybou vlastníka

30 EUR

Vypracovanie a uzatvorenie nájomnej zmluvy na podnikateľské účely

40 EUR

Vypracovanie a uzatvorenie nájomnej zmluvy na osobné účely

20 EUR

Zaevidovanie zmeny vlastníka bytu (NbP) a spracovanie potrebných dokladov (výpočtový list, protokol o zmene vlastníka bytu)

10 EUR

Vystavenie „Vyhlásenia“ pri prevode vlastníctva bytu (NbP) pre Kataster nehnuteľností

3 EUR

Vystavenie „Potvrdenia“ o stave na konte vlastníka bytu (NbP) pre potreby banky, „Potvrdenia“  o nedoplatkoch  a iné

3 EUR

Vystavenie Potvrdenia veku domu od kolaudácie

3 EUR

Za ostatné potvrdenia

3 EUR

Spracovanie dokladov a zabezpečenie poskytnutia úveru na realizáciu investičného projektu pre dom

1 – 5 % z úveru

Za služby pre klienta mimo stránkových hodín

15 EUR/hod

Za vyjadrenie k stavebným úpravám bytu

15 EUR/hod

Kopírovanie formát A4 – za stranu

0,15 EUR/strana

 

Poradenské a konzultačné služby

POPIS ČINNOSTI

POPLATOK

Poradenské a konzultačné služby k činnostiam spojeným s výkonom správy:

- prvých 20 minút bezplatne

- za každú ďalšiu hodinu (15 min. = 3,75 €)

15 EUR/hod

Projektový manažment

20 EUR/hod

Inžinierska činnosť

30 EUR/hod

 

 

Drobné opravy a údržby. Zabezpečenie prác dodávateľskymi firmami.

POPIS ČINNOSTI

POPLATOK

Za príjazd, identifikácia poruchy a zabránenie ďalším škodám zamestnancom správcu

7 EUR

Realizácia opráv a údržby – vykonávané zamestnancom správcu

9 EUR/hod + materiál

Práce zabezpečované dodávateľsky:

 

 • Inštalatérske a elektroinstalatérske práce

15 EUR/hod + materiál

 • Murárske a stolárske práce

15 EUR/hod + materiál

 • Zámočnícke práce

15 EUR/hod + materiál

Dopravné

0,50 EUR/km

Zabezpečenie a realizácia prác pre dom dodávateľskými firmami sú spoplatňované nasledovne*

% z ceny prác

 • práce do 1000 EUR

6% (min 30 EUR)

 • práce od 1001 – do 10 000 EUR

5% (min 60 EUR)

 • práce od 10 001 –  do 100 000 EUR

4% (min 500 EUR)

 • práce nad 100 001 EUR

3 % (min 4 000 EUR)

* zahrnuje všetky náklady spojene so zabezpečením prác dodávateľskými firmami t.j. výberové konanie, dohľad nad vykonávaním prace, kontrola a odovzdanie.